Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

ETB Monty’s BV / Totaalverhuur.com

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door ETB Monty’s BV gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij ETB Monty’s BV partij is. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen ( verder te noemen “huurder”) zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door huurder in haar afkomstige correspondentie en stukken,uitdrukkelijk verwezen.

1.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en ETB Monty’s bv, dan wel hun rechtsopvolger(s),partij zijn.

1.3 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij door ETB Monty’s BV uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van ETB Monty’s bv, in welke vorm ook gedaan,vrijblijvend, ongeacht een eventuele aanvaarding door de huurder, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld en de huurder voor het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en huuraanvragen voor ETB Monty’s BV eerst bindend na schriftelijke bevestiging door ETB Monty’s BV, of na ondertekening van een hierop betrekking hebbend geschrift door ETB Monty’s BV of uitlevering c.q. terbeschikkingstelling door ETB Monty’s BV aan de huurder van de aangeboden c.q bestelde zaken. Pas dan komt een overeenkomst tot stand. Een vrijblijvend aanbod van ETB Monty’s BV kan door ETB Monty’s BV worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat ETB Monty’s BV de aanvaarding door huurder heeft ontvangen.

2.2 De inhoud van door ETB Monty’s BV gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door ETB Monty’s BV uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen, kan ETB Monty’s BV nimmer aansprakelijk worden gehouden.

2.3 Opgaven en specificaties van ETB Monty’s BV betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

2.4 Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dit voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 3. Duur van de huur/levering

 3.1 Op het moment dat de huurder en ETB Monty’s BV de overeenkomst tekenen, komt de afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand en gaat in naar gelang het geval:

  • bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het ingehuurde in ontvangst neemt bij ETB Monty’s BV;
  • bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door ETB Monty’s BV;

3.2 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, kan ETB Monty’s BV de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van ETB Monty’s BV op vergoeding van kosten, nadeel en rente.

3.3 ETB Monty’s BV is te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De huurder is daarin verplicht om aan ETB Monty’s BV de door haar gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt ETB Monty’s BV bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. ETB Monty’s BV is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden.

 

Artikel 4. Reserveren en annuleren

4.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij ETB Monty’s BV te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

 

Artikel 5. Huurprijs

5.1 De huurprijzen, zoals omschreven door ETB Monty’s bv, zijn gebaseerd op dagprijzen van max. 8 uur gebruik of weekprijzen van max. 40 uur gebruik (voor langer gebruik geldt een toeslag) en zijn exclusief BTW, verzekeringskosten, onderhoud, brandstof, olie en transport. De huur loopt door op zon- en feestdagen. Voor de periode van een dag mag de huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag. De huurprijs wordt na teruggave van het gehuurde goed voldaan in de vestiging van ETB Monty’s bv, waar de zaken zijn gehuurd en/ofmoeten worden geretourneerd. De prijzen, zoals omschreven in de catalogus van ETB Monty’s bv, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogus geldende omstandigheden; deze prijzen zijn richtlijnen en binden ETB Monty’s BV niet.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de huurder per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan ETB Monty’s BV de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van ETB Monty’s BV op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan ETB Monty’s bv, door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.3 De huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden te zullen betalen.

5.4 ETB Monty’s BV heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen:

  • wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, of ander heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen,sociale lasten en wisselkoersveranderingen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Hetgeen huurder aan ETB Monty’s BV verschuldigd is, dient hij contant te voldoen bij het retourneren van het gehuurde goed. Betaling kan ook na machtiging van de huurder geschieden door middel van automatische incasso, dan wel door overboeking naar een door ETB Monty’s BV aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.

6.2 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien en voor zover (enig deel) van de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is ETB Monty’s BV onverminderd zijn recht nakoming te vorderen gerechtigd:

  • aan huurder met ingang van die datum een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 12% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 12%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand;
  • de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met huurder gesloten huurovereenkomsten op te schorten. Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan ETB Monty’s BV verschuldigd is ten volle te voldoen, is ETB Monty’s BV voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. ETB Monty’s BV kan alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken, aan huurder in rekening brengen.

6.3 Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten die ETB Monty’s BV in verband met tekortschieten van huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Een en ander geldt voor zover ETB Monty’s BV niet anders bepaalt.

6.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

 

Artikel 7. Ter beschikkingstelling en acceptatie van het verhuurobject

7.1 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna, dient huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct na ontdekking aan ETB Monty’s BV te melden. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op en vormt geen grond voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

7.2 Het is huurder niet toegestaan door ETB Monty’s BV aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van ETB Monty’s BV reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

 

Artikel 8. Teruggave na einde huurovereenkomst

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik als goed huurder – in de oorspronkelijke staat terug, op het overeengekomen tijdstip, aan ETB Monty’s BV door het object aan ETB Monty’s BV ter beschikking te stellen op de plaats waar ETB Monty’s BV het huurobject aan huurder ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt. Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor ETB Monty’s BV ontstaan.

8.2 De huurder dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

8.3 Indien de goederen door de expeditie van ETB Monty’s BV c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van ETB Monty’s BV dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van ETB Monty’s BV gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van ETB Monty’s BV of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand, d.w.z. bij opgave van de bestelling aangeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade, verlies of niet schoonmaken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door ETB Monty’s BV bindend. ETB Monty’s BV laat dit binnen 10 dagen nadat de goederen bij ETB Monty’s BV terugzijn schriftelijk weten. ETB Monty’s BV kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten op de huurder berekenen.

 

Artikel 9. Schade en verlies

9.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan ETB Monty’s BV te worden gemeld. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan ETB Monty’s BV te vergoeden. Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ten genoegen van ETB Monty’s BV te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat de volledige schade aan ETB Monty’s BV is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van ETB Monty’s bv. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van ETB Monty’s BV gehuurde goed, daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door ETB Monty’s BV geleden schade.

9.2 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door ETB Monty’s BV reeds de waarde aan de huurder berekend is en die later alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door ETB Monty’s BV in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.

9.3 Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt, ter beschikking van de huurder gehouden.

9.4 De door ETB Monty’s BV gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door ETB Monty’s BV geschat schadebedrag van € 1.200,00 of meer, een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd door een door ETB Monty’s BV aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 1.200,00 expertise wordt uitgevoerd door ETB Monty’s BV.

 

Artikel 10. Verzekeringen

Indien ETB Monty’s BV het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging

en/of verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt onverminderd het elders in deze Voorwaarden

bepaalde, dat:

a. huurder als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject dient zorg te dragen;

b. huurder een beschadiging, vernietiging of verlies onverwijld mede schriftelijk aan ETB Monty’s bv dient te melden;

c. huurder gehouden blijft aan ETB Monty’s BV de schade te vergoeden, die ETB Monty’s BV als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door ETB Monty’s BV afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of verlies van het verhuurobject is veroorzaakt door grove schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan ETB Monty’s BV heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.

d. De huurder verplicht is preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen.

 

Artikel 11. Boetes/belastingen

De huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden te zullen betalen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid/Overmacht

12.1 ETB Monty’s BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ook niet na ingebrekestelling, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed, en/of indien hij door overmacht niet, niet juiste of te laat gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de huurder een consument is kan de door ETB Monty’s BV te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. De huurder zal ETB Monty’s BV vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

12.2 ETB Monty’s BV verklaart dat er ten behoeve van de “wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen”

  • plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die ETB Monty’s BV vrijwaart komt evenwel:
  • schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
  • het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.

12.3 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

 

Artikel 13. Risico laden/lossen

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van ETB Monty’s BV, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

 

Artikel 14. Bezorgen en afhalen 

14.1 ETB Monty’s BV bezorgt uitsluitend op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat een gevolmachtigd iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft ETB Monty’s BV het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. ETB Monty’s BV kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat.

14.2 Indien partijen afspreken dat ETB Monty’s BV het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de huurder ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan ETB Monty’s BV heeft medegedeeld dat ETB Monty’s BV het gehuurde goed kan komen halen. De huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed, totdat dit door ETB Monty’s BV is opgehaald. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08:00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de huurgoederen hoort, blijft bij de huurder t.b.v. de kwaliteit. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die voor ETB Monty’s BV hierdoor ontstaan, te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd alsmede de extra transportkosten. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet, dan kan ETB Monty’s BV toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde al of niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de terugave in het juiste aantal en in goede staat heeft plaatsgehad.

 

Artikel 15. Hulp aan de chauffeur

Indien ETB Monty’s BV en de huurder overeengekomen zijn dat de goederen door ETB Monty’s BV bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, dient de huurder behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van het goed op de plaats, waarvan partijen overeengekomen zijn dat ETB Monty’s BV de goederen zal afleveren en / of ophalen, behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende afspraken. Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 16. Verplichtingen van de huurder

De huurder stemt ermee in ETB Monty’s BV ten alle tijden toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en ETB Monty’s BV hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van ETB Monty’s BV geschieden. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven in de overeenkomst. De huurder of de derde dient ETB Monty’s BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de huurder of derden of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van ETB Monty’s BV dreigen te worden aangetast.

 

Artikel 17. Terugbrengen

Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij ETB Monty’s bv worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan ETB Monty’s BV verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van opgenoemde termijn van ETB Monty’s BV te retourneren. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de huurder opzettelijk zich het gehuurde goed toeeigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan ETB Monty’s BV niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

 

Artikel 18. Incasso

In geval de huurder niet binnen de voormelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ETB Monty’s BV zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke (15 % van de vordering met een minimum van € 350,-) kosten. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van ETB Monty’s BV is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

 

Artikel 19. Verzekering en de mogelijkheid van afkoop

a. In geval de kredietwaardigheid van de huurder voor ETB Monty’s BV aanleiding vormt te vrezen dat de huurder niet in staat zal zijn eventueel aan de van ETB Monty’s BV gehuurde zaken ontstane schade te vergoeden, is ETB Monty’s BV uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat zij een verzekering voor eventuele schade aan de van ETB Monty’s BV gehuurde zaken afsluit, waarin ETB Monty’s BV als uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen (oftewel een dekkingsbevestiging). ETB Monty’s BV is gerechtigd de afgifte aan de huurder van de door haar gehuurde zaken op te schorten, totdat de huurder enig bewijsstuk aan ETB Monty’s BV kan overleggen, waaruit blijkt dat zij voor eventuele schade aan de van ETB Monty’s BV gehuurde zaken is verzekerd. Gedurende de periode dat ETB Monty’s BV om genoemde reden de afgifte van de zaak opschort, blijft de huurder onverminderd gehouden de huursom te voldoen. ETB Monty’s BV heeft in voorkomend geval eveneens het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

b. ETB Monty’s BV biedt de huurder de mogelijkheid om het eventuele schaderisico aan het gehuurde goed vooraf af te kopen. Afkoop van schade is niet voor alle zaken mogelijk. De voorwaarde van deze schadeafkoopregeling kan de huurder bij alle vestigingen van ETB Monty’s BV bekomen.

 

Artikel 20. Geschillen

ETB Monty’s BV kiest domicilie ten kantore te Rockanje. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van/ of voortvloeien uit een met ETB Monty’s BV gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

 

Artikel 21. Derdenbeding

a. Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te ) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van hetgeen deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben.

b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

c. Indien de situatie van de sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door de Lessee zou willen continueren, is de Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant van de looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder de gelijkluidende condities.

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit

e. Het hiervoor op lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door de Lessee, noch door de Lessor worden herroepen.